Blågrønt klyngesamarbeid får 2 mill i støtte

Sammen med NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North tar NCE Blue Legasea en sentral rolle i arbeidet med å utnytte mulighetene til samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi.

Samarbeidet er unikt i Norge, og for å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en prosjektleder som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

ÅKP
Fellesbilde med tekst v3.png

Næringsklyngene har siden 2018 samarbeidet tett under paraplyen Land møter hav med et felles mål om å styrke bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. I løpet av 2020 har klyngene fått stadfestet behovet og interessen for samarbeid på tvers av grønn og blå bioøkonomi.

Sirkulærøkonomi

Samarbeidet er unikt i Norge, og det siste året har de fire klyngene jobbet for å utvikle konkrete prosjektideer som grønn og blå sektor vil ha nytte av.

Gjennom en innovasjonsprosess høsten 2020 ble behovet for nye bærekraftige fôringredienser pekt på som et viktig område hvor nettopp løsningene kan ligge i et tverrsektorielt samarbeid. Kortreiste råstoffer skal bli et supplement og erstatning for soya, fiskemel og –olje. Gjennom prosessen har det kommet tydelig frem at dette også er globale problemstillinger der Norge kan innta en ledende posisjon.

Et felles industrielt løft

De fire klyngene jobber for kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft, og målet med samarbeidsprosjektet er forankret i klyngenes daglige virksomhet og deres medlemmer.

Tidligere i år fikk klyngesamarbeidet midler gjennom utlysningen Grønn Plattform til forprosjektet Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr.

- Det at vi fikk midler, forteller oss at dette er et viktig satsingsområde og som med den nye ressursen kan vokse betraktelig, sier de fire klyngelederne.

Bærekraftige løsninger

Innovasjon Norge bidrar med finansiell støtte til samarbeid mellom klyngene for å styrke arbeidet med å utvikle nye og bærekraftige løsninger for blå og grønn sektor.

- Innovasjon Norge skal støtte utviklingen av løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog. Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter. Dette initiativet på tvers av sektorene er veldig spennende, sier Sigridur Thormodsdottir, avdelingsleder i Innovasjon Norge.

landmøterhav_norsk.png


Økt behov for samhandling 

Dette blir en spennende stilling der prosjektlederen skal være engasjert for to år i en 100 prosent stilling som skal jobbe på tvers av de fire næringsklyngene. Klyngelederne er styringsgruppe for prosjektet og bidrar med kompetanse fra sine respektive kjerneområder. Målet er å øke kompetanse på tvers, og at Land møter hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi.

Behovet for samhandling er ytterligere bekreftet gjennom 2020, og interessen har vist seg å øke i klyngesamarbeidets fjerde år. Det er etablert prosjektgrupper for gjennomføring av aktiviteter, og klyngenes rolle i disse aktivitetene er definert i samråd med klyngemedlemmer og partnerbedrifter.

- Vi ser frem til å fortsette dialogen med Innovasjon Norge og andre offentlige aktører for å realisere prosjektmuligheter mellom blå og grønn sektor, avslutter de fire klyngelederne.

 

Nyheter

Skal bli verdens første utslippsfrie maritime klynge 

GCE Blue Maritime Cluster, den maritime klyngen i Nordvest, lanserer ny strategi mot 2030. Aktørene vil markere seg globalt med den mest ambisiøse strategien noensinne.  

Les strategidokumentet av New BLUE Deal her

– Nå legger vi strategien for fremtiden. Erfaring og kunnskap bygd opp gjennom generasjoner har gjort den maritime klyngen på Møre verdensledende. Vi har snudd oss rundt før, og nå gjør vi det igjen, sier Njål Sævik i Havila. Han er leder av styringsgruppen for den nye strategien.  

NBDmindre1.jpg
Elisabeth Solvang i ÅKP, i samtale med Fredrik Mordal Hessen i Vard og Kjetil Bollestad i Green Yard Kleven.GCE BLUE Maritime Cluster har det siste året hatt fokus på å bistå medlemsbedriftene med å møte de betydelige utfordringene som pandemien har skapt, både økonomisk og operasjonelt. Samtidig har klyngen brukt tiden på å tenke fremover. Styringsgruppen er overbevist om at det grønne skiftet kommer til å endre den globale maritime næringen. Man ønsker derfor å møte utviklingen offensivt og bygge global konkurransekraft. 

Styringsgruppen i GCE BLUE Maritime har sammen med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med bedrifter fra hele klyngens verdikjede, utarbeidet klyngens nye strategi, som har fått navnet «New BLUE Deal – veien mot en utslippsfri maritim næring». 

Ambisjonen er å bli verdens første utslippsfrie maritime klynge, som skal designe, bygge, utruste og drifte fremtidens nullutslippsfartøy. Tirsdag 15. juni var det stor lansering av strategien fra ÅKPs studio. Se den i lenken under. 

Se lanseringen her

NBDmindre2.jpg
Panelsamtale ledet av Elisabeth Solvang, med Njål Sævik i Havila, Lisa Edvardsen Haugan i Kongsberg Maritime og Karl Inge Rekdal i Sykkylven Stål.