Sju hovedstolper for fremtida

Hva blir satsingsområdene i det nye Horizon programmet? Utfordringene som Europa og verden står overfor nå og i nær fremtid, danner grunnlaget for de sju hovedstolpene i Horizon Europe.

ÅKP
green economy ambiente-2.jpg

Det utvides fra fem til syv hovedstolper. Under disse vil det utformes arbeidsprogrammer, og under disse vil det utarbeides utlysninger. Dersom innovasjonen du jobber med faller innenfor noen av disse hovedstolpene,er sjansen stor for at du vil finne en utlysning som kan være aktuell for din bedrift å delta i, eller levere arbeidspakker til. 

I krystallkula

De store utfordringen som EU ser, er de samme som beskrives i utarbeidelsen av FNs Bærekraftsmål, nasjonale mål og Parisavtalen. I krystallkula ser vi en økende befolkning og store globale miljø og klimautfordringer. Dette vil raskt føre til behov for mer mat, medisiner og helseteknologi  for å mette og holde friske verdens innbyggere. Samtidig truer større ufred, polarisering og konflikter på grunn av matmangel og stor migrasjon. Kritisk infrastruktur utsettes for ekstremvær og sikkerheten utfordres av store folkevandringer oppstår etter konflikter eller naturkatastrofer.  

En viktig del av løsningen for verdens utfordringer er forskning og innovasjon. Det er derfor EU legger 100 MRD EUR på bordet til Horizon Europe.  De nye programmene skal være mer sektorovergripende, og ha mindre siloer. Det oppfordres også til å ta tak i forskning som er gjort i Horizon2020, og bygge videre på disse på kryss og tvers av bransjer. 

Her er de sju hovedstolpene: 

1. Health/ Helse

2. Culture, Creativity and Inclusive Society/ Kultur, Kreativitet og Inkluderende samfunn

3. Civil Security for Society/ Sikring av befolkning og samfunn

4. Digital, Industry and Space/ Digitalisering, Industri og Verdensrommet

5. Climate and Energy/ Klima og Energi

6. Mobility / Mobiltiet

7. Bioeconomy, Food, Natural Resources, Agriculture and Environment/ Bioøkomomi, Mat, Naturressurser, Landbruk og Miljø

Og som en åttende stolpe listes også opp at Europakommisjonen ønsker å danne et felles forskningssenter, Joint Reaearsh Centre (JRC) for at alle de sju områdene skal jobbe sammen og utnytte synergiene.

Enighet og uenighet om pilarene

Det blir selvfølgelig alltid noen diskusjoner om dette er de sju riktige inndelingene. Det er enighet om at vi må tenke mindre i siloer, men samtidig er det selvfølgelig stor ulikhet mellom de som havner under samme kategori. Både havbasert og landbasert matproduksjon er i samme bås, samtidig som maritim innovasjon forøvrig kommer inn under minst tre kategorier, både fire, fem og seks. Det har derfor vært en del kritikk på at havet ikke har blitt en egen hovedstolpe. Hva som visere seg å være riktig og galt, vil nok avhenge mye av hvordan arbeidsprogrammene og utlysningene utformes. Denne jobben er viktig, og vi ønsker å være en del av den. Les om hvordan vi jobber for å påvirke disse utlysningene, og hvordan du kan bidra til dette HER