Havrommet

70 prosent av klodens overflate er dekket av hav, 80 prosent er dypere enn 3000 meter og 90 prosent av havrommet er fortsatt ikke utforsket.

Fremtiden ligger i det blå havet

Den blå havromsklyngen på Møre har i generasjoner vært pioneérer innen teknologiutvikling og operasjoner i havet. Det startet med fiskeri og utviklingen av den moderne havfiskeflåten. Så kom aktiviteter knyttet til offshore olje og gass. Når klyngen nå tar skrittet ut i det blå havrommet skrives det et nytt kapittel i eventyret.

I følge OECDs prognoser vil verdens befolkning øke fra dagens 7 milliarder til 9,5 milliarder i 2050. Samtidig løftes stadig flere mennesker ut av fattigdom. Dermed vokser behovene for mat, energi og mineraler kraftig. Hvordan verden skal sikre seg tilstrekkelig tilgang på disse knapphetsfaktorene på en bærekraftig måte er vår tids største utfordring. Det forsterkes av at klimaendringer gjør at matproduksjon på landjorden mer krevende, og at klimautfordringene krever renere energi. Havromsklyngen på Møre er sikre på at mange av svarene på disse utfordringer finnes i «det blå havrommet». 70 prosent av klodens overflate er dekket av hav, 80 prosent er dypere enn 3000 meter og 90 prosent av havrommet er fortsatt ikke utforsket. Det er ingen tvil om at «det blå» er et av fremtidens viktigste ressursreservoar. Vi skal derfor bruke all vår maritime og marine kompetanse opparbeidet gjennom generasjoner til å fravriste havrommet for sine hemmeligheter.

Grønnere, sikrere og sunnere

Den blå havromsklyngens historiske suksess har vært basert på rask respons på nye markedsmuligheter. Innovasjoner har skjedd i en tett dialog mellom kunder og leverandører. Vilje til å ta risiko og til å innovere gjennom prototyper har stått sentralt. Men økende globalisering og endrede markedsforhold gjør at denne suksessoppskriften må videre utvikles. Fremover skal havromsklyngen ha fokus på å utvikle kunnskapsbroer til nasjonale og internasjonale miljøer som sammen med oss kan være pionérer i grenseoverskridende havromsoperasjoner.

Vi skal lære av de beste miljøene i verden og skape nye, smarte og grønne løsninger. Simuleringer og virtuell prototyping vil være sentrale plattformer for å øke innovasjonshastigheten. Vi skal digitalisere maritim næring og utnytte mulighetene som Big data og ny teknologi gir oss. Vi skal koble oss opp mot de største selskapene på helse og ernæring slik at vi kan utvikle nye høyverdi-produkt fra fisk og fiskeråstoff. Vi skal skape ny teknologi og nye forretningsmodeller som utnytte ressursene på en bærekraftig og skånsom måte. Vårt mål er å gjør verden grønnere, sikrere og sunnere gjennom å utvikle de havbaserte næringene. Vår globale vertskapsattraktivitet skal tiltrekke seg bedrifter, talent, ekspertise og kapital som skal hjelpe oss for å nå disse målene.

Maritim kompetanse er navet

Norge har lenge hatt en globalt ledende rolle innenfor offshore energi, shipping og sjømat. Maritim kompetanse er nøkkelen til suksess innenfor alle disse segmentene, og vil være det i enda større grad når de fremover smelter sammen til avanserte havromsoperasjoner innen nye sektorer. Kunnskapen om havet, vær og vind, ressursgrunnlag og bærekraft vil fortsatt stå sentralt og være bærebjelker når vi utvikler ny teknologi og nye markeder.

På denne måten skal vi være med gjøre kunnskap om og kommersiell utnytting av havrommet på en trygg og bærekraftig måte, til frem tidens vekstnæring i Norge! Det vil skape store verdier og mange arbeidsplasser, og legge grunnlaget for fremtidig velstand og velferd.

Havromsklyngen på Møres ambisjon er å bli en global hub for trygg og bærekraftig kommersialisering av havrommet. Vi er sikre på at nettopp vår pionerånd, vår unike erfaringsbasert kompetanse og vår kultur for entreprenørskap gjør oss posisjonert til å skape ren mat, energi og mineraler fra «det blå havrommet».

kompetansepropell.png

GCE Blue Maritime Cluster

The maritime cluster at Møre is a world leader in design, construction, equipment and operation of Advanced vessels for the global ocean industries. Due to its unique global market position and its important contribution to Norwegian value creation, the cluster was granted the status of a Global Centre of Expertise by the Norwegian government.

Read about the cluster project

NCE Blue Legasea

Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden. Slik bidrar vi til å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Les mer om klyngeprosjektet