Kronikk: Vi trenger flere gode ledere

Kostnadene knyttet til dårlig ledelse kan bli store både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften man er satt til å gjøre en jobb for.

ÅKP
new z.png

Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Dette er en artikkel skrevet av prosjektleder i NCE Blue Legasea, Ole-Johnny Ødegaard. Artikkelen ble først publisert 20. august 2023 i Fiskeribladet.


Gode ledere er viktig for å skape godt samarbeid, gode endringsprosesser, godt arbeidsmiljø og lønnsomme bedrifter. Det kan være dyrt å sende medarbeidere på lederkurs, men har vi egentlig råd til å la være?

Konsekvensene av dårlig ledelse kan være store. Det kan føre til dårlig trivsel på arbeidsplassen og demotiverte ansatte, som igjen kan lede til lavere produktivitet og høyere sykefravær.

Ledere rekrutteres internt

Toppledere i bedrifter er gjerne skolerte innenfor ledelse eller har valgt en karrierevei som gjør at de i større grad er rustet til å lede på en god måte når de kommer i den posisjonen. Ser man på mellomledere eller formenn og skiftledere kan de ha havnet i posisjonen sin relativt tilfeldig, eller ofte fordi de er svært gode fagpersoner på sitt område. 

Disse trenger også ballast og faglig påfyll for å utøve ledelse på en god måte. Det er i dag arbeidstakers marked og det kan være vanskelig å få tak i de beste hodene. Det fører til at flere ledere rekrutteres internt. Disse kan være gode kulturbærere og ambassadører i bedriftene, men det er ikke selvsagt at disse er de beste til å lede.

I tillegg til å være gode fagpersoner må de får lov til å utvikle lederegenskapene sine gjennom faglig påfyll. «Kunnskap og refleksjon om ledelse gir mellomledere, formenn og skiftledere trygghet i rollen. Økt trygghet gir økt mestring, og dermed bedres evnen til å utøve lederrollen» sier Nina Fuglebakk, Seniorrådgiver i GAGN Consulting.

Omstilling må til

Vi er i dag inne i en av de største omstillingene i Norsk næringsliv i nyere historie. Grønt skifte, med krav om lavere utslipp og bedre bruk av ressurser, gjør at mange bedrifter må tenke nytt og operere på en annen måte enn de har gjort tidligere.

Dette krever endring. For å få til god og varig endring er det en forutsetning at man har de ansatte med på laget, det er ikke nok å vedta eller endre en strategi og håpe at de ansatte biter på. Snorre Glærum Strand, CEO i GC Rieber VivoMega AS sier det slik; «Mellomledere, formenn og skiftledere utgjør ofte broen mellom overordnet ledelse og ansatte og er en viktig ressurs for bedriftene. De skal være med å sikre effektiv kommunikasjon, iverksette strategier og skape en positiv arbeidskultur som motiverer ansatte til å yte sitt beste. Lederutvikling i hele organisasjonen kan også være med på å sikre kontinuerlig tilpasning til endringer i markedet og teknologi som resulterer i økt produktivitet, innovasjon og langsiktig suksess».

Gode ledere er ikke en selvfølge

I Norsk sjømatindustri er det i dag flest små og mellomstore bedrifter. De fleste av disse bedriftene har ikke en stor ledergruppe og et organisasjonskart som strekker seg over flere sider, men jeg er sikker på at alle har ledere på ulike nivå som er viktige for å få den daglige driften til å gå best mulig.

Gode ledere påvirker engasjement og produktivitet hos de ansatte i positiv retning og skaper trivsel og motivasjon på arbeidsplassen. Gode ledere er ikke en selvfølge, men mange kan utvikle seg til å bli det med rett veiledning og mer skolering.

Man trenger ikke nødvendigvis ha formelt personalansvar for å være en viktig leder i en bedrift, og faglig påfyll om ledelse bidrar til bevisstgjøring av egen atferd og hvordan man positivt kan påvirke bedriftens utvikling.

Lederutvikling i hele organisasjonen

Vi kan slå fast at lederutvikling i hele organisasjonen er viktig, men hvorfor er det ikke flere som har fokus på det og gjør noe med det? Kostnad er en av årsakene. Kostnad i form av kursavgifter, men også kostnad knyttet til å sende bort viktige medarbeidere og ledere i en hektisk arbeidshverdag. 

Derfor er det viktig at bedriftsnære organisasjoner som Blue Legasea, våre hjelpere og virkemiddelapparatet legger til rette for kompetanseheving også for ledelsesfaget. Vi tar ned risikoen for bedriftene i form av tilpassede kurs og vi bidrar til at flere kan få faglig påfyll. Bedriftene på sin side må gi de ansatte nok tid og se på muligheten istedenfor utfordringen ved å sende bort viktig personell som de trenger for å få den daglige driften til å gå rundt. De langsiktige ringvirkningene ved å gjøre dette kan være langt større enn den kortsiktige utfordringen.