Framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en av få næringer med potensial til å øke eksportinntektene til Norge. Tilgang til etterspurt kompetanse er av vesentlig betydning. Næringen har imidlertid til dels store utfordringer med å dekke inn nåværende kompetansebehov.

ÅKP
IMG_4847.jpg

Foto: Marius Fiskum (t.v.) / Grethe Hillersøy (t.h.). copy; Norges Sjømatråd.

Sjømatnæringen trenger mer arbeidskraft

Ett av to selskap opplever i dag rekrutteringsproblemer. Etterspørselen etter kompetanse virker heller ikke å avta i årene som kommer. De framtidige kompetansebehovene i sjømatnæringen spenner mange fagfelt over alle utdanningsnivå.

Flere typer kompetanse

Behovet for lederkompetanse er særlig fremtredende. Det samme er behovet for å rekruttere prosess- og maskinoperatører og kandidater til primærnæringsyrker, som fiskere og havbruksarbeidere. Sjømatnæringen er dessuten mangfoldig, noe som kommer klart fram i ulike kompetanse- og rekrutteringsbehov mellom sektorene fiskeri, havbruk, foredlingsindustri og rene salgsselskap (inkl. eksportører). Det viser en fersk rapport fra FHF-prosjektet Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring (FHF-prosjekt 901711) som er gjennomført av Møreforsking, NCE Blue Legasea og ÅKP.  

Les hele rapporten her: Framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i sjømatnæringen