Gå til til aakp.no

Søk støtte fra næringsfond

Både enkeltpersoner og bedrifter kan søke midler fra kommunenes næringsfond.

Kommunenes næringsfond skal disponeres slik at det kan bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette for å utvikle et mer variert nærings - og jobbtilbud i kommunen.

FORMÅL

Formålet for næringsfondet er å bidra til nyetablering i kommunene gjennom å støtte gründere og forretningsideer på et tidlig stadium. Nyetablering defineres her fra etablering og frem til selskapet er 5 år. Det kan også ytes støtte til eksisterende virksomhet når støtten bidrar til nyskapende aktivitet.

GRÜNDERE OG ETABLERTE BEDRIFTER

Næringsfondet gjelder alle typer forretningsidéer, fra gründere til etablerte bedrifter. Industribedrifter har høyeste prioritet, servicebedrifter har middels og handelsbedrifter har lav prioritet.

STØTTE

Støtte fra næringsfondet kan utgjøre inntil 50 % av det samlede kapitalbehov for prosjektet. Næringsfondet skal ha utløsende effekt på tiltaket; det vil si at tiltak ikke vil bli gjennomført eller bli gjennomført i tilsvarende takt uten støtte.

KAN IKKE VÆRE KONKURRANSEVRIDENDE

Bedriftsrettet støtte må ikke gis i et slikt omfang at det kan virke urettmessig konkurransevridende lokalt eller er i strid med internasjonale avtaler der Norge er part. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til ordinær drift av virksomheter. Det kan ikke gis støtte til fysiske investeringer eller tiltak. Det samme gjelder kommunens ordinære oppgaver som gjelder næringsutvikling eller etablering av fysisk infrastruktur.

SØKNAD

Før du søker næringsfondet er det viktig å ta kontakt med en av våre rådgivere. Dette for å diskutere krav til innhold i søknaden, og mer konkret hva det kan søkes om. Vanligvis vil vi be om et møte der vi diskuterer prosjektet og søknaden.

Ta kontakt med seniorrådgiver Arne Mehl - arne.mehl@aakp.no - 952 50 120

Registrer og søk på www.regionalforvaltning.no