Regional utvikling

ÅKPs kjernevirksomhet er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo og arbeidsregion. Å støtteaktiviteter som styrker vertskapsattraktiviteten til vår region er en av våre viktigste oppgaver.

Vertskapsattraktivitet

Alle land, regioner og byer konkurrerer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetansen, bedriftene og investorene. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen er blitt viktigere og hardere. Blant annet har bedrifter blitt mer internasjonale, noe som også gjør dem mer internasjonalt mobile. Tradisjonelt har konkurransen dreid seg om tilgang til naturressurser, billig arbeidskraft eller gunstige skattevilkår, nå dreies attraktivitetskonkurransen i økende grad mot tilgang på relevant kompetanse, kunnskapsmiljø og kunderelasjoner.

Møre og Romsdal er med sitt internasjonalt orienterte næringsliv sterkt eksponert for konkurranse fra andre regioner og land. Jo bedre Møre og Romsdal lykkes med å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft og innovative bedrifter, desto større blir den økonomiske velferden i fylket. ÅKP bidrar til å styrke vertskapsattraktiviteten til regionen gjennom en rekke små og store tiltak og aktiviteter.

Campus Ålesund

– havrommets lærings- og innovasjonsarena

Campus Ålesund er en helt ny måte å tenke utdanning, forskning og næringsutvikling på. Vi har skapt Norges mest fullintegrerte lærings- og innovasjonsarena. Ingen steder samhandler teori og praksis bedre. Ingen steder kobles næringsliv og akademia tettere sammen. Slik gjør vi kunnskap om havrommet til det Norge skal leve av i fremtiden. Vi ønsker NTNU velkommen på Campus Ålesund fra 2016.Campus Ålesund ønsker å være et samlingspunkt for hele regionen, ikke bare for forskning, utdannelse og næringsliv, men også for andre spennende arrangement.

Tall Ships Race 2015

Tall Ships Race i Ålesund 2015 ble en folkefest med over 100.000 besøkende og med 60 skuter fra 17 forskjellige land. ÅKP deltok aktivt og bidro blant annet under en samling for A-skute offiserer på Norsk Maritimt Kompetansesenter.

Campusuka med rekordoppslutning

Aldri før har så mange deltatt på arrangementene under Campusuka i Ålesund. Årets program var kraftig utvidet fra i fjor og i en hel uke var Campus Ålesund fylt av både faglige og sosiale aktiviteter. ÅKP og GCE Blue Maritime Cluster har i flere år arbeidet aktivt for å bygge campus Ålesund som et kraftsenter for forskning, utdannelse og næringsliv. Campusuka er et fint tiltak for å vise publikum alt det spennende som skjer på Campus. Marint treffpunkt, Fagskolekonferansen, Drive In-Kino, Ocean Talent Camp Møre, 50 års jubileum for ingeniørutdanning, kokkekamp, vikingfest, GCE Blue Maritimes årskonferanse, studentquiz og en rekke andre spennende arrangement. Campus-uka er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU i Ålesund, Fagskolen i Ålesund, Ålesund studentsamfunn og ÅKP.

Byregion Ålesund

Byregionen Ålesund deltar i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) nasjonale utviklingsprogram for byregioner – «Byregionprogrammet». Hensikten er å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og styrke den regionale vekstkraften. ÅKP har hatt prosjektledelsen i 2014. Første fase, forprosjektet, startet opp i april 2014 og ble avsluttet ett år senere. I denne perioden er det ervervet større forståelse av dynamikken i byregionen og hva som skal til for å gjøre denne til en robust og vekstkraftig byregion. Regionen er kompakt med en tydelig funksjons- og arbeidsdeling, og der det meste av veksten i befolkning og verdiskaping foregår i nabokommunene til tjenestesenteret Ålesund.

Det konkluderes med at byregionen vil lykkes dersom man evner å utøve et regionalt lederskap som aktivt dyrker regionens samlede fortrinn og særskilte utviklingsmuligheter. Det vil også gi en sterk basis for å skape attraktivitet og konkurransekraft for hele Nord-Vestlandet. Forprosjektet kom med følgende konkrete anbefalinger:

  1. Utforme en ByRegion-strategi med tiltak
  2. Skape et løft for kollektivtransporten med kobling til miljøpakkeordningen i Samferdselsdepartementet
  3. Profilere Byregion Ålesund med ulike virkemidler
  4. Opprette en Brüssel-kontakt for aktører som søker kunnskap og muligheter i Europa
  5. Utvikle og sette i drift et regionalt utviklingsapparat
  6. Samarbeide med andre utviklingsprosjekter med relevans for regionen
  7. Søke om deltakelse i byregionprogrammets fase 2

Forprosjektet har vært basert på et partnerskap mellom kommunene Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Haram og ÅKP AS der sistnevnte har representert næringslivet. ÅKP har vært prosjektleder og førte i pennen søknaden om å delta i fase to av byregionprogrammet. KMD innvilget søknaden i juni 2015. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter også det videre utviklingsarbeidet som i videreføringen vil bli ledet av Ålesund kommune. Prosjektet i Byregion Ålesund har fått nasjonal oppmerksomhet og ble som eneste av 37 regioner, invitert til å orientere på oppstartkonferansen for fase 2 av byregionprogrammet september 2015.

Mørebenk-konferansen

– et toppmøte mellom næringslivet og stortingspolitikerene

9. januar arrangerte NHO, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, Maritimt Forum Nordvest og ÅKP den første Mørebenk-konferansen. Dette er et årlig dialogmøte mellom stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal fylke og næringslivet. Målet er å gi konstruktive tilbakemeldinger og ansvarliggjøre politikerne slik at de på tvers av partigrenser kan fronte næringslivet i Møre og Romsdal i viktige nasjonale politiske prosesser. Tema for konferansen var «sentralisering av offentlige tjenester», «regional utvikling», «samferdsel», «næringsutvikling i havrommet» og «Møreregionen 2025».

MIT REAP

– skal fremme regionalt entreprenørskap

MIT REAP er et globalt program for å akselerere regionalt entreprenørskap. Det drives ut fra verdens fremste universitet innen innovasjon og entreprenørskap – Massachussets Institute of Technology (MIT) i Boston. Bedrifter med direkte utspring fra MIT har i dag like stor verdiskaping som Frankrike eller Italia. Region Sørvest Norge, som består av Ålesundsregionen, Bergensregionen, Stavangerregionen og Agder, deltar nå i MIT REAP programmet sammen med store byer og regioner som Tokyo, Beijing, Santiago, Ashdod, Bangkok, Medina og Wales.

Les mer om MIT REAP