Himmel og hav

GCE Blue Maritime, Norsk Romsenter og Innovasjon Norge inviterer til arrangement om bruk av satellitter innen maritim sektor i Ålesund 3. oktober 2017.

ÅKP
satelitt.jpg

Norge har lang erfaring med bruk av satellitter innen maritim sektor. Satellittene har vært viktige verktøy for blant annet dynamisk posisjonering, kommunikasjon, skipsdeteksjon, værvarsling og overvåking.

Store europeiske satsninger bidrar til en enorm økning i mengden data og signaler fra satellitter. EUs store satellittbaserte program for jordobservasjon, Copernicus, begynner å bli operativt, og er allerede verdens tredje største dataleverandør, uavhengig av felt. Satellittene i Copernicus inkluderer tjenester som havnivå, bølgehøyde, havtemperatur, havfarge, informasjon om alger, værvarsling og vind over hav. EUs program for navigasjon, Galileo, er fullt operativt fra 2020. Galileo vil gi mer robust posisjonering. Kombinert med IT-utvikling og stadig større datatilfang også fra andre datakilder, skaper dette nye, store muligheter for næringsutvikling og nytte innen maritim sektor. Norge er i dag verdensledende på nedlasting og rask tilgang på satellittdata, via bakkeinstallasjoner på Svalbard og Antarktis. Norge har sterke miljø innen operasjonell bruk av radar og radarsignaler for overvåking, både på hav og land, og er i tillegg en av de fremste nasjonene i verden innen digitalisering av tjenester. Norges fortrinn gir muligheter til å ta en sentral del i utviklingen og markedet for kommersielle satellittbaserte anvendelser. 

For å utnytte disse mulighetene og fremme innovasjon, næringsutvikling og styrket konkurranseevne innen norsk maritim sektor inviterer GCE Blue Maritime, Norsk Romsenter og Innovasjon Norge til seminar om bruk av satellitter innen maritim sektor. Seminaret vil ta for seg utfordringene og behovene maritim sektor står ovenfor i dag, og diskutere satellittenes bidrag til å løse disse utfordringene. Mulighetene innen IT, digitaliseringens rolle og veien mot smartere skip vil diskuteres. I tillegg presenteres konkrete eksempler på aktører som har lykkes i å ta i bruk satellitter innen maritim sektor.

Seminaret finner sted den 3. oktober 2017 kl. 10:00-15:30, i ÅKP Blue Innovation Arena.

Innlegg fra maritim sektor

  • Rune Sandbakken, Norsk Romsenter
  • Dag Anders Moldestad, Norsk Romsenter
    Anna Birgitta Ledang, NIVA
  • Andreas Kjøl, Viking Ice Consultancy
  • Svein Inge Andersen,StormGeo 
  • Line Steinbakk, KSAT
  • Norvald Kjerstad,NTNU Ålesund
  • Norsk Romsenter og Innovasjon Norge

PROGRAM

Tid

Form

Tema

Ressurs/taler

10:00-10:50

Presentasjon

(20 minutter)

Behov innen maritim sektor

Hvilke utfordringer står maritim sektor overfor i dag og i fremtiden?

Innlegg fra maritim sektor

Presentasjon

(20 minutter)

- og hvordan satellittene kan bidra

Hva slags data får vi fra satellitter, og hvilke muligheter ser vi?

Rune Sandbakken

Norsk Romsenter

10:50-11:05

Kaffepause

11:05-12:20

Presentasjon

(20 minutter)

Innovasjonsmuligheter ved satellittdata

Store europeiske satsinger og initiativ

Dag Anders Moldestad

Norsk Romsenter

Presentasjon

(20 minutter)

Fra forskning til nytte

Hvordan forskning er et skritt på veien mot nyttige tjenester

Anna Birgitta Ledang

NIVA

Presentasjon

(20 minutter)

En intelligent maritim sektor?

Bruk av kunstig intelligens for sikre ruter gjennom islagte farvann

Andreas Kjøl

Viking Ice Consultancy

12:20-13:15

Lunsj

13:15-14:05

Presentasjon

(20 minutter)

Satellittkommunikasjon – utfordringer og muligheter

Inmarsat

Presentasjon

(20 minutter)

Veien mot intelligente skip

Innlegg fra maritim sektor

14:05-14:20

Kaffepause

14:20-15:45

Presentasjon

(15 minutter)

Værtjenester for å spare drivstoff, tid og penger

Svein Inge Andersen

StormGeo

Presentasjon

(15 minutter)

Satellitter for overvåking og skipsdeteksjon

Line Steinbakk

KSAT

Presentasjon

(15 minutter)

Utviklingen av robust og nøyaktig satellittposisjonering på skip

Norvald Kjerstad

NTNU Ålesund

Presentasjon

(15 minutter)

Norge satser

Hvordan Norske satser på nyttige satellittbaserte tjenester

Norsk Romsenter

og Innovasjon NorgeHimmel og hav

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply