Våren 2018

Klyngearbeid dreier seg i stor grad om samarbeid og delingsvilje for å bygge kunnskap og verdiskaping i næringen. Mange interessante koblinger og møter har skjedd i løpet av våren. Her er et utvalg av våre aktiviteter!

ÅKP
IMG_0950.jpg

Møteplasser

Klyngesamling og eiermøte 1.februar 

Godt oppmøte fra næringen og interessant diskusjoner om klyngeprosjektets innhold fremover preget dagen i tillegg til gode faginnlegg. Workshop engasjerte deltagerne på disse spørsmålene:

Hvordan ser vårt klyngeprosjekt ut de neste 5 årene? Hva er aktivitetene vi kan samarbeide om i vår klynge? Hva er de verdiskapende aktivitetene for klyngemedlemmene? Hva skal være løftet vi kan bidra med for Norge? Hva er utfordringene vi har for å nå verdiskapingspotensialet i næringen? Vi tar med innspillene i vårt arbeid videre og til NCE søknad som står for døren.

Konferansene - FOU mobilisering Havbruk 16.april og Fra Hav til marin ingrediens 17.april

Blue Legasea var medarrangør i 2 dagers konferanse 16 og 17 april – sammen med Sjømat Norge, Biotech North, FHF, Møreforsking, NTNU og Sintef Ocean.

Statssekretær Veronika Pedersen Åsheim fremhevet i sitt innlegg 17.april mulighetene i biomarin næring. Sammen med en rekke gode representanter fra industri, bransjeorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt fikk vi fremheva forskjellige tema knytta til potensialet og utfordringene som må tas tak i for vår nasjonale biomarine næring. Der var gode tilbakemeldinger fra deltagerne og innleggs holdere og hele 250 deltagere fra industri, forskning og akademia møtte opp fordelt på de to dagene. Det er vi veldig fornøyde med og vi har stor tro på samarbeidsmodell mellom aktørene knyttet til regionen og Campus Ålesund som sammen fronter havets muligheter!

Foredragene fra klyngesamlingen og konferansene er tilgjengelig – kontakt wenche@legasea.no

Nyskaping

Det har vært full fart i ÅKP Blue Innovation Arena hele våren – for å følge aktivitetene der anbefaler vi at du følger med på Facebooksidene til Arenaen. Flere av våre medlemmer er aktive brukere av Arenaen til workshops, presentasjoner og prosjektarbeid – og her er plass til flere! Ta kontakt med ellen@aakp.no om du ønsker å vite mer om hva vi tilbyr her!

Et høydepunkt denne våren var Sparebanken Møre sin finale i Næringsteft konkurransen 8 mars. – 2 av 3 finalister kom fra biomarin sektor – og Blue Legasea medlem Agrimare Bio vant 1 mill. KR for videre utvikling av sitt konsept på oppdrett av børstemark! At Seaweed Alliansen også er en av 3 finalister sier noe om kraften i samarbeid og at grundere i vår næring utmerker seg på dette. Lykke til videre, vi vil følge dere tett!

Besøk/vertskap

I april var Blue Legasea og ÅKP vertskap når ulike deler av Nærings og Fiskeridepartementet var på besøk hos sentrale næringsmiljø rundt om i landet . Den 9. april fikk marin og biomarin næring ekstra fokus på Campus Ålesund, og vi retter stor takk til medlemmene Rimfrost, Nordic Wildfish, Arctic Nutrition, Tango Seaweed og toppledere i flere av klyngens selskaper som bidrog til at næringsminster Torbjørn Røe Isaksen og hans følge forlot Ålesund med mye god kunnskap i kofferten.

Fredag 20 april - under The North west festivalen deltok vi på Bærekraftsdagen i Ålesund arrangert av vår partner NTNU Ålesund, NORAD og nye Ålesund Kommune.  En spennende dag der bl.a innlegget til DNV GL og konserndirektør for bærekraft Bjørn Haugland satte FNs bærekraftsmål på kartet på en fremdragende måte.


Nye Ålesund Kommune har valgt å ta eierskap til FN`s bærekraftsmål nr 14 – livet under vann – og Blue Legasea har sammen med GCE Blue Maritime selvsagt sluttet seg til samarbeidsavtalen om å jobbe for dette målet som en av to viktige havklynger i regionen.9 mai fulgte vi opp med å presentere Blue Legasea klyngeprosjektet og våre målsetninger til formannskapet i Ålesund Kommune.  

Klynge til klyngesamarbeid

Der er et godt samarbeid på tvers av klyngene som arbeider med havets ressurser. Blue Legasea har det siste året jobbet med Biotech North i Tromsø som har god komplementær medlemsmasse og fokus på bioprospektering og forskning på utnytting av nye ressurser fra havet.

I februar besøkte vi Arena Torsk klyngen på Myre og vi fikk gjenbesøk av selskapet Vesterålen Marine Oljer og Fiskeriparken i april i Ålesund. Spennende koblinger og nye samarbeidsprosjekter i «pipeline». Takk til EPAX og Optimar som bidrog til et vellykket besøk og samtaler.

I april var også NCE Seafood Cluster på snarvisitt og vi benyttet anledningen til et besøk i ÅKP Blue Innovation Arena og erfaringsutveksling på aktiviteter for medlemmene våre.  

Sist men ikke minst har 4 klynger innen hav, land og bioøkonomi (Biotech North, NCE Seafood Cluster, Heidner Biocluster og Blue Legasea) nå gått sammen om å lage konferansen «Land møter Hav» - som arrangeres 7 november på Hamar. Et unikt samarbeid og en unik konferanse! Mer informasjon HER- program oppdateres løpende etter sommeren.  

Prosjektnytt

* «Grunderskap i klynger» søknad fikk innvilget støtte fra Innovasjon Norge, Blue Legasea med i påfølgende Scale-Up program som dras igang høsten 2018. Les mer om programmet HER

* Mai var oppstart av “Human side of digitalisation” – første aktivtet ut var «Rock and Research» festival på Giske den 13. Juni som samlet 150 unge arbeidstakere til dialog om fremtidens arbeidsmarked. Blue Legasea er prosjektdeltager sammen med GCE Blue Maritime. 

* Q-Omega-3 prosjektet

12.04 var det prosjektdag hos NOFIMA på Ås med oppsummering av resultater sålangt og presentasjon av foreløpige markedsdata  

NCE posisjonering - vi søker oss opp i klyngeprogrammet

Prosjektorganisasjonen og styret har gjennom våren 2018 arbeidet med strategien til Blue Legasea`s kommende NCE søknad. NCE prosessen og søknad om videre offentlig støtte gjennom klyngeprogrammet er viktig for å kunne videreføre og løfte Blue Legasea prosjektet ytterligere. Forutsigbar finansiering er avgjørende for å kunne gjennomføre de aktivitetene partnerne ønsker for å lykkes med målene til klyngesamarbeidet. Vi har engasjert kommunikasjonsbyrået Creuna i arbeidet. Creuna har bidratt med «temperaturmåling» blant våre interessenter, workshop med kjernemedlemmer og arbeider med merke og kommunikasjonsplattform. Frist for søknaden er 14.09.19 – og offentliggjøring av ny status skjer 8 november i Oslo.  

Dette har også skjedd i i klyngeprosjektet og klyngen i løpet av våren:

 • Nye medlemmer opptatt i Blue Legasea
  • Optimar, Green Cycle AS, Seaforest AS, og Tango Seaweed AS
 • Marine for Health er startet opp og i gang med arbeidet på disse 4 hovedpilarene:
   1. Utvikling av regulatorisk kompetanse for å hjelpe bedriftene til effektiv posisjonering og utvikling av relevant dokumentasjon for å posisjonere nye produkter i riktig markedssegment.
   2. Etablering av kunnskapsdatabase med oversikt over aktører som tilbyr relevante analysetjenester for nødvendig dokumentasjon
   3. Utvikling og etablering av søkbar datatbase med kvalitetssikrete kliniske studier som er relevante for kommersialisering av marine ingredienser
   4. Formalisering av samarbeid med kliniske miljøer som gir tilgang på kompetanse for gjennomføring av kliniske studier, noe som er nødvendig for dokumentasjon av helse- og ernæringseffekt.
 • Møreforskning annonserer at de åpner nytt marint laboratorium i august på NMK/Ålesund
 • Emisjon i Calanus: https://www.mynewsdesk.com/no/...
 • Blue Legasea v/ prosjektleder Wenche Uksnøy er tatt opp i styringsgruppen for OPTIMAT, og som medlem i NTNU RSA Teknologi og næringsliv i Trondheim.
 • Atlanterhavsparken er i god driv med sitt arbeid med å få nasjonal status og har fått full støtte fra Ålesund Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune i sitt videre arbeid.